Determination quotes

Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày […]